Mi, ferences testvérek szeretettel várjuk és örömmel fogadjuk a csíksomlyói kegyhelyre Ferenc pápát!

Hirdetések évközi 8. vasárnap

 

  • 1.      Főegyházmegyénk valamennyi templomában február 26-án az ifjúság pasztoráció részére. Adományaikat a Szenvedő Jézus kápolnánál lévő perselybe helyezhetik el, amelyet Isten fizessen mindenkinek vissza az ő kegyelmi adományiból.

  • 2.      Március 1-jén Hamvazószerda, a nagyböjt kezdete, szigorú böjti nap. Hamvazással egybekötött szentmisék reggel 8, fél 11 és este 6 órától lesznek.

  • 3.      Nagyböjt péntekjein negyed 6 órától, az esti szentmisék előtt keresztúti ájtatosságot végzünk. Az előző évekhez hasonlóan várjuk kisebb csoportok jelentkezését, akik a keresztút elmélkedéseit felolvassák. Jelentkezni a sekrestyében lehet.

  • 4.      Március 4-én elsőszombat. Az ünnepélyes Mária-köszöntő este 6 órakor kezdődik.

  • 5.      Előre hirdetjük, hogy március 7-én, 8-én és 9-én nagyböjti triduum lesz a kegytemplomban. A lelkigyakorlatos estek elmélkedéseit Gegő Julianus ferences atya vezeti.

TAMÁS József segédpüspök úr köszöntése

  20 éve püspök Tamás József általános helynök úr  Tíz évvel ezelőtt így köszöntöttem Tamás püspök urat, és ez a köszöntés most – a huszadik évfordulón – is időszerű: Excellenciás és Főtisztelendő Tamás József gyulafehérvári segédpüspököt – főegyházmegyénk általános helynökét és Valabria címzetes püspökét – 1997. március 1-jén szentelték püspökké a Csíksomlyói Szűzanya kegytemplomában. Nem is lehetett volna másképpen, mert a Madéfalván született, Csíszentsimonban felnőtt csíki gyermek a Csíksomlyói Szűzanya oltalma alatt áll. Azt kértem, hogy a segédpüspök Székelyföldön székeljen, mert a főegyházmegye híveinek kétharmada ott él. Ő pedig Csíkszeredát választotta, hogy Csíksomlyó mellett lehessen.

 A jeles évfordulón nagy szeretettel és tisztelettel köszöntjük Tamás József püspök urat. Sok Paptestvérünk visszaemlékezik arra, hogy hosszú éveken át (1979-1997 között) lelki atyjuk volt a gyulafehérvári nagyszemináriumban.

Mivel püspökké szentelésének huszadik évfordulóját üljük, ezért csak az eltelt húsz évre tekintsünk vissza hálaadással. A püspökségen eltöltött húsz esztendő ténykedései: általános helynök, főegyházmegye kormányzásában részvétel, főegyházmegyei bizottságban titkár vagy tanácstag, bérmautak, valamint plébániái vizitációk főegyházmegye-szerte, az egyházi ünnepségek vezetése – főleg Székely-földön, papi és szerzetesi lelkigyakorlatok irányítása és búcsúszónok itthon és külföldön, a csensztohovai magyar Zarándokvonat immár hagyományos lelki vezetője, a sok lelki beszélgetés Paptestvérekkel, Hívekkel, és még folytathatnám. Köszönjük, Püspök úr, a húsz év munkáját, és kérjük a jó Istent, hogy a Csíksomlyói Szűzanya oltalma alatt még sokáig vezethesse hívő népünket az üdvösség útján „mindannyiunk és az egész Anyaszent-egyház javára” (Szentmise).

Tamás püspök úr – szerénységében – minden ünneplést el szeretne kerülni, de megtisztelő kötelességemnek tartom, hogy kérjem a Paptestvéreket és kedves Híveimet, hogy, emlékezzenek meg róla a szentmisében, püspökké szentelésének huszadik évfordulóján – nem március 1-jén, lévén Hamvazószerda, hanem előző nap, február 28-án.

A Gyulafehérvári Főegyházmegye Papsága és Hívei nevében, őszinte hálával és imádságos szeretettel köszönti:

      Jakubinyi György érsek

 

Web Rádió:

Web Rádió app:

Aktuális témák:

Android - iOS